Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemeen

De hiernavolgende voorwaarden zijn beschikbaar voor iedere overeenkomst, offertes en/of aanbiedingen tussen de opdrachtgever en Fokko Lagerman, eigenaar van BeBlitz KvK nummer 80140157 (hierna genoemd BeBlitz), zolang beide partijen de afspraken nakomen. 

Offertes

Indien er afspraken gemaakt zijn over het aanvaarden van offertes, dan zijn deze bindend voor de opdrachtgever. In alle andere gevallen blijven offertes vrijblijvend. Wanneer de opdrachtgever niet de afspraken aanvaard wegens overschrijding van de termijn, dan wordt er geacht dat 10% van het al reeds gemaakte offertebedrag betaald wordt aan BeBlitz, waar ze ook gerechtigd voor zijn. Dit bedrag zal dan bestaan uit het bedrag dat vastgesteld is in de offerte, waarbij eventuele extra kosten zoals al reeds verrichtte extra werkzaamheden erbij verrekend kunnen worden.

Wanneer een reeds bevestigde opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, dan moet de partij 25% van het afgesproken tarief aan BeBlitz als annuleringskosten vergoeden.

In het geval dat een offerte aangenomen is, dan heeft BeBlitz het recht om binnen een termijn van vijf werkdagen van aanvaarding zich te kunnen herroepen op de aangenomen opdracht. Deze herroeping van de opdracht dient dan kenbaar gemaakt te worden naar de opdrachtgever, waar naar vraag een reden van afwijzing gegeven kan worden wanneer dit aan BeBlitz wordt gevraagd.

Afspraken dienen schriftelijk worden vastgesteld. Mondelinge afspraken tussen BeBlitz en de opdrachtgever zijn niet bindend.

De huidige offertes zijn leidend voor het huidige project. Voor eventuele toekomstige orders kunnen tarieven veranderen.

Wanneer de opdracht aangenomen wordt door BeBlitz, dan geeft de opdrachtgever automatisch de toestemming voor BeBlitz om audiovisuele materiaal voor promotie- en reclamedoeleinden te maken waarin het voertuig zichtbaar is. Indien de opdrachtgever wenst het kenteken van het voertuig onherkenbaar te maken, dan dient hij of zij dit schriftelijk aan te geven, waarna BeBlitz deze wens tot voltooien moet brengen

Betaling

Wanneer beide partijen een aanbetaling aangegaan zijn, dan dient deze voor aanvang van de afgesproken behandelingen te zijn voldaan aan BeBlitz.

Als beide partijen schriftelijke afspraken hebben gemaakt voor de betalingstermijn, dan dienen deze nageleefd te worden. Betalingen moeten betaald zijn voordat het voertuig wordt afgeleverd, of op de datum zelf. Wanneer schriftelijke afspraken zijn gemaakt voor een ander tijdstip van aflevering, dan dient de factuur betaald te zijn binnen zeven dagen na factuurdatum.

Wanneer de tijdige betaling van de factuur niet betaald wordt, dan is de opdrachtgever in gebreke. De opdrachtgever of zijn representator is dan wettelijk verplicht om de rente te verschuldigen aan BeBlitz.  

Uitvoering van de overeenkomst

De werkzaamheden zullen naar vakkunde en vermogen verricht worden door BeBlitz, die naar resultaat van representatief vakmanschap zullen overeenkomen. Wanneer BeBlitz bepaalde werkzaamheden laat verrichten door derden, dan is dit naar eigen visie in te vullen.

Het voertuig dient op de aanname datum van de eerste dienst aan te leveren aan BeBlitz. Hierbij is het van belang dat de opdrachtgever het voertuig ontdoet van alle inliggende eigendommen, waarna BeBlitz op geen enkele manier aansprakelijk gehouden kan worden voor vermissing van persoonlijke zaken.

Wanneer een opgegeven termijn door enkel BeBlitz niet nageleefd wordt en de aannemer niet de opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld, alleen dan is het mogelijk voor de opdrachtgever om BeBlitz schriftelijk in gebreke te stellen.

Wanneer het voertuig niet binnen vijf werkdagen opgehaald wordt op locatie waar het is afgeleverd nadat alle afgesproken diensten zijn verricht, dan is BeBlitz gerechtig om iedere gemaakte kosten wegens stallingskosten te declareren bij de opdrachtgever. 

Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de overeenkomsten betreffende de kosten van de diensten die aan het voertuig zijn verricht, dan behoudt BeBlitz het retentierecht van het voertuig. Wanneer de volledige offerte is vergoed, dan pas zal het voertuig vrijgegeven worden aan de opdrachtgever.

Wijziging van de overeenkomst

Als er door noodzakelijkheden extra werkzaamheden verricht moeten worden aan het voertuig, dan zullen beide partijen, zowel BeBlitz als de opdrachtgever, tezamen de overeenkomst na overleg en schriftelijke overeenstemming aan te passen.

Wanneer de overeenkomst gewijzigd wordt na overeenstemming waardoor de opleveringsdatum verandert door eventuele bijkomende kwalitatieve of financiële gevolgen, dan is BeBlitz verplicht om dit tijdig de wederpartij van op de hoogte te brengen.

Wanneer BeBlitz extra kosten maakt wegens omstandigheden die ten gevolge zijn geweest van BeBlitz, dan mogen zij deze niet in rekening brengen bij de opdrachtgever.

Onderzoek en reclamatie

Zodra het voertuig afgeleverd wordt, is de opdrachtgever direct verplicht om een kwaliteitscontrole van de geleverde diensten te verrichten. Eventuele reclamaties dienen binnen acht dagen na aflevering van het voertuig schriftelijk worden aangeleverd aan BeBlitz. Reclamaties geven hoe dan ook niet de opdrachtgever het recht om de vergoedingsafspraken te ontbinden of verzuimen.

Minimale afwijkingen en technische minderheden die niet buiten proportionele verhoudingen van de standaard van de werkzaamheden liggen, zoals bijvoorbeeld maat, afwerking of kleurverschillen, kunnen een grond van reclamering zijn.

Wanneer een klacht wordt aangeleverd aan BeBlitz betreffende een van hun werkzaamheden, dan moet BeBlitz de mogelijkheid gegeven worden om deze te kunnen onderzoeken. Wanneer deze klacht onrechtmatig wordt bevonden, dan worden alle gemaakte kosten tijdens de controleringswerkzaamheden in rekening gebracht voor de opdrachtgever.

In het geval dat de klacht terecht wordt bevonden door BeBlitz, dan zal deze de onnauwkeurigheden verbeteren en de kwaliteit naleveren waarvoor BeBlitz staat.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor BeBlitz is alleen tot datgene wat er in de bepaling is afgesproken. Alle andere bepalingen zijn niet van kracht. Alleen directe schade kan aansprakelijk en schade van buitenaf of gevolgschade kan BeBlitz niet verantwoord worden. Eveneens is het zo dat eventuele schade aan onderdelen reeds in slechte staat die tijdens of na een behandeling van BeBlitz toenemen mogelijk om te verhalen op BeBlitz.

Indien de opdrachtgever verzuimd met het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie waarna er schade ontstaat aan het voertuig, dan is BeBlitz op geen enkele manier aansprakelijk voor de schade en de kosten die daaraan verbonden zijn. 

Wanneer de schade door wat voor reden dan ook door BeBlitz berokkend is, dan is de aansprakelijkheid van BeBlitz beperkt tot maximaal het factuurbedrag waar die schade aansprakelijkheid betrekking heeft.

Eventuele persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever die vermist raken of gestolen worden, kunnen niet BeBlitz aansprakelijk houden. Deze dienen vooraf door de opdrachtgever of de partij verwijdert te worden uit het voertuig.

Uitsluitend wanneer er aangetoond kan worden dat er schade aan het voertuig is berokkend ten behoeve van opzet van BeBlitz, dan wordt deze partij aansprakelijk gehouden.

Wanneer het voertuig ondergebracht wordt voor zijn diensten bij BeBlitz, dan dient de opdrachtgever deze te voorzien van een voldoende dekkende verzekering. Eveneens is het van belang dat alle betalingsverplichtingen jegens de verzekering voltooid zijn en dat deze doorbetaald worden tijdens het verrichtten van de werkzaamheden door BeBlitz. 

Overmacht

Wanneer er door onvoorziene omstandigheden, hierna genoemd als overmacht, zich voordoen tijdens de werkzaamheden die BeBlitz uitvoert in dienst van de opdrachtgever aan het voertuig, dan kan deze niet verplicht gehouden worden aan het nakomen van welke gemaakte afspraak. Hieronder wordt verstaan iedere oorzaak verricht door partners waarmee BeBlitz samenwerkt, vertraagde of wanordelijke leveranties, personeelsverzuim, maatregelen van de overheid, stakingen en/of onmogelijkheden van vervoer.

Wanneer door overmacht alle werkzaamheden niet volledig uitgevoerd kunnen worden in het afgesproken tijdsplan, dan dient deze de opdrachtgever op de hoogte te stellen. Hierna zal BeBlitz kijken welke werkzaamheden ze kunnen uitvoeren binnen het tijdsbestek en deze naar vakmanschap afleveren. Wanneer deze periode langer dan negentig duurt, dan zijn beide partijen gerechtigd om de gemaakt overeenkomst te ontbinden. In alle gevallen moeten alle reeds verrichtte diensten met alle gemaakte en bijbehorende kosten worden afgerekend naar verhouding.

Vervangen van onderdelen

Wanneer er onderdelen tijdens reparaties aan het voertuig moeten worden vervangen, dan worden de oude onderdelen automatisch eigendommen van BeBlitz, mits er geen afspraken over gemaakt zijn tussen de opdrachtgever en BeBlitz. Wanneer de opdrachtgever de oude onderdelen wil behouden, dan dient de partij deze direct na aflevering van het voertuig deze onderdelen mee te nemen. 

Opslag en stalling

Op verzoek van de opdrachtgever kan het voertuig worden gestald bij BeBlitz. Na overeenkomst tussen beide partijen, wordt er een maandelijkse factuur opgestuurd naar de opdrachtgever, die deze dient te betalen op de dag van facturering. Het voertuig kan binnentijds van een maand opgehaald worden, maar de kosten van eventuele resterende dagen kunnen niet gestorneerd worden door BeBlitz aan de opdrachtgever. Tijdens de stalling, dienen de sleutels van het voertuig bij BeBlitz achtergelaten te worden. Indien gewest wordt om het voertuig tijdens de stallingsperiode op te halen en weer terug te brengen is dat mogelijk, mits BeBlitz van tevoren ingelicht is zodat deze het voertuig beschikbaar kan stellen voor de opdrachtgever. 

De opdrachtgever is verplicht om een goed dekkende autoverzekering te hebben afgesloten voor het voertuig, onder dezelfde voorwendselen als reeds beschreven. Hierbij is BeBlitz in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade tijdens stalling aan het voertuig. Tevens staat het opgeslagen voertuig bij BeBlitz op eigen risico van de opdrachtgever; het voertuig is dus niet verzekerd door BeBlitz.

Bij beëindiging van het stallingscontract dient de opdrachtgever BeBlitz hier een maand van tevoren schriftelijk te melden aan BeBlitz. Deze zal vervolgens dit bevestigen en het contract per afgesproken datum ontbinden. 

Opschorting en ontbinding

De opdracht kan opgeschort of ontbonden worden wanneer de opdrachtgever de afgesproken overeenkomsten niet (volledig/tijdig) nakomt. Hieronder is te verstaan dat er aan de betalingsverplichtingen niet wordt voldaan, de opdrachtgever of zijn bedrijf failliet is verklaard, wanneer de opdrachtgever niet langer meer de vrije beschikking van zijn/haar vermogen of inkomsten verliest, wanneer het bedrijf van de opdrachtgever verkocht wordt, schuldsanering betrokken wordt of wanneer er surseance van betaling is verleend door de opdrachtgever of zijn wederpartij. In alle gevallen is BeBlitz niet in gebreke. 

Wanneer het bovenstaande het geval is, dan ontslaat dit niet de opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens BeBlitz en dient hierin alle reeds gemaakte diensten met de kosten te betalen.

Wanneer BeBlitz besluit om een overeenkomst op te schorten of te ontbinden, dan is deze in geen enkel geval te houden door schade of kosten die daardoor om welke gevolgsreden dan ook ontstaan.

Wanneer de opdrachtgever verantwoordelijk gehouden wordt ten gevolge van de ontbinding, dan wordt deze direct verplicht om BeBlitz te betalen naar alle al reeds gedane werkzaamheden, waarbij alle (in)directe schade dan wel eventuele bijkomende kosten.

Wanneer deze ontbinding of opschorting wordt gemeld, dan is de vordering per direct opeisbaar van de BeBlitz op de opdrachtgever.

Indien een contract opgeschort is of ontbonden, kan de opdrachtgever op geen enkele manier de al reed gedane behandelingen door BeBlitz ongedaan laten maken. Eveneens is het onmogelijk om de al reeds gemaakte kosten van de diensten en de kosten die al in rekening zijn gebracht door BeBlitz te ontbinden. In alle gevallen is BeBlitz gerechtigd om deze kosten vergoed te krijgen.

De opdrachtgever heeft geen recht om zelf de overeenkomst gedeeltelijk of in zijn geheel te ontbinden, indien hij zelf al had verzuimd op de overeengekomen afspraken en verplichtingen jegens zijn kant.

Geschillen en toepasselijk recht

Alleen het Nederlands recht is toepasbaar op alle overeenkomsten tussen beide partijen.

Alleen wanneer de wet anders bepaald zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van BeBlitz zijn vestigingsplaats. In alle andere gevallen worden geschillen voorgelegd aan de rechter van BeBlitz zijn vestigingsplaats.

Blije klanten

Klanten aan het woord

BeBlitz High-end Detailing
4.9
Gebaseerd op 76 beoordelingen
powered by Google
Jaap ZwerverJaap Zwerver
10:57 20 Jan 24
Annemarie Afman DijkAnnemarie Afman Dijk
08:11 20 Jan 24
Beblitz is een klantgericht bedrijf met vriendelijke en behulpzame medewerkers. Beblitz heeft onze camper een coating... gegeven en dat hebben ze zeer goed gedaan. Een fijn bedrijf om zaken mee te doen.lees verder
Niels WesterveldNiels Westerveld
10:30 16 Jan 24
Heb mijn alfa romeo 156 Berlina heen gebracht voor het stoomreinigen van het interieur en de lak laten polijsten en in de... wax laten zetten, auto haalde ik er weer showroom weg, een top bedrijf met kwaliteit service.lees verder
Rienko WietsmaRienko Wietsma
14:49 03 Jan 24
onze zwarte audi cabrio is voorzien van een glascoating en hij ziet er nu uit alsof hij zo uit de fabriek komt . prachtig... op hoogglans gebracht en alle kleine beschadigingen , allemaal verdwenen . erg tevreden een aanrader.lees verder
Edwin ArendsEdwin Arends
09:49 03 Jan 24
Als je net even meer verwacht is dit de plek om je auto een complete metamorfose te laten geven.
Casper van OostrumCasper van Oostrum
13:22 02 Dec 23
Meerdere trekkers laten poetsen, keurig resultaat en goed meedenkend!
Jordy DrenthJordy Drenth
20:03 01 Dec 23
Stefan WildeboerStefan Wildeboer
19:50 01 Dec 23
Deze man heeft verstand van autos lakken heel er ervaren man netjes en zorgvuldig in zijn wel ga zo door jongens
Robert VenemaRobert Venema
17:56 30 Nov 23
Je auto, motor en of boot is bij Beblitz op het beste adres, met oog voor alle detail(s) ter bescherming van het lak.Zeer... klantvriendelijke benadering.lees verder
remco borgman baseballremco borgman baseball
16:11 07 Nov 23
Super tof bedrijf. Heb mijn auto hier van binnen laten diepreinigen en de buiten kant 3 laags laten polijsten hij ziet er... weer super uit !!lees verder
js_loader

HOGE KWALITEIT MERKEN

Onze merken

Wij stellen hoge eisen aan de merken waarmee wij uw voertuig weer in topconditie brengen.

Labocosmetica beblitz hoogezand detailing
Angelwax
Work Stuff
Rupes detailing beblitz hoogezand
Kovax
ProFilm PPF Folie
COVRGARD Beblitz partner

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van BeBlitz.

Meld u aan voor de online nieuwsbrief, speciaal voor autoliefhebbers.

    Uw erkend en gecertificeerd
    Detailing & Car cleaning expert

    Geeft de zorg aan uw voertuig dat het verdiend.